GSM Grudziądz logo

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie”
w Koszalinie

Oferta spółdzielni

Spółdzielnia w 2019 roku to zasoby o powierzchni ponad 53 ha, 9.248 mieszkania, blisko 480 tys. m2 powierzchni mieszkalnej i 43 tys. m2 powierzchni pawilonów i lokali użytkowych wraz z garażami wolnostojącymi, wbudowanymi i miejscami postojowymi w 8 halach garażowych.

Organizacyjnie firma podzielona jest na trzy gospodarczo wyodrębnione osiedla: im. Melchiora Wańkowicza, im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz im. Tadeusza Kotarbińskiego. W ramach spółdzielni funkcjonują trzy kluby osiedlowe, które prowadzą szeroką działalność społeczno – wychowawczą i kulturalną, organizując wiele imprez okolicznościowych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców. W samym 2018 roku placówki kulturalne spółdzielni zorganizowały 301 imprez okolicznościowych dla blisko 25 tys. uczestników oraz działało 61 stałych sekcji i grup zainteresowań. Oferta skierowana jest do wszystkich grup wiekowych – od dzieci i młodzieży po seniorów. Kluby osiedlowe prowadzą również działalność zarobkową, polegającą na wynajmie sal i pomieszczeń, organizacji imprez zleconych, uroczystości rodzinnych itp.

Spółdzielnia od 13 lat utrzymuje cykliczny kontakt z niemiecką spółdzielnią mieszkaniową NeuWoba z Neubrandenburga. Owocuje to wymianą doświadczeń w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz wspólnymi działaniami na rzecz mieszkańców.

Dobrą kondycję finansową firmy podkreślają jej wyniki finansowe. Spółdzielnia może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści swoim członkom. Zysk spółdzielni z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej po pomniejszeniu o podatek dochodowy stanowi nadwyżkę bilansową, która w ostatnich latach wynosiła od 6 do 7 mln zł. Jej źródłem są np. dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody ze sprzedaży lokali, dzierżawy terenów, odsetek od lokat bankowych oraz dywidend uzyskanych z tytułu posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego. Spółdzielnia jest właścicielem 138 udziałów (tj. 27,6%) w Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. w Koszalinie prowadzącej działalność w zakresie dostarczania sygnału telewizji kablowej, dostępu do Internetu oraz telefonię stacjonarną; 1.528 udziałów (tj. 12%) w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie prowadzącej gospodarkę odpadami; oraz jest 100% właścicielem Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego „Przylesie” Sp. z o.o. Przy okazji ostatniej z wymienionych spółek warto przypomnieć historię powstania tej spółki, która genezę ma jako jednostka organizacyjna spółdzielni tj. zakład remontowo-budowlany. W roku 2005 została utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym właścicielem jest KSM „Przylesie” a przedmiot działalności ukierunkowany ściśle na działalność remontową i budowlaną. Spółka w obecnej formie prawnej prosperuje na rynku już 14 lat, przynosi stałe dochody a dla spółdzielni – dywidendę. Z tytułu wymienionych wyżej inwestycji długoterminowych spółdzielnia corocznie posiada dochody w formie dywidend, które zasilają nadwyżkę bilansową spółdzielni. Rentowność zainwestowanych kapitałów waha się każdego roku ~ 40%.
Spółdzielnia nie zalega z płatnościami wobec żadnych podmiotów gospodarczych ani instytucji publiczno-prawnych.

Spółdzielnia prowadzi w szerokim zakresie działalność inwestycyjną – corocznie oddaje do użytku nowy budynek wielorodzinny z garażem podziemnym wielostanowiskowym. Plan inwestycyjny ustalany jest w oparciu o zapotrzebowanie na rynku na nowe mieszkania. Atutem inwestycji jest cena, jakość prac, atrakcyjne położenie terenu z zabezpieczeniem pełnej infrastruktury technicznej i socjalnej. Finansowanie inwestycji budowlanych pochodzi ze środków własnych spółdzielni i przyszłych użytkowników lokalu, spółdzielnia nie zaciąga na inwestycje kredytów bankowych. Lokale niesprzedane zostają wynajęte, z tytułu czego spółdzielnia również uzyskuje dochody. Inwestycje to nie tylko budownictwo mieszkaniowe – spółdzielnia wybudowała już jedną nowoczesną halę targową, w tym roku kończy budowę kolejnego pawilonu handlowego; tam gdzie pozwala na to istniejący plan zagospodarowania przestrzennego buduje nowe miejsca parkingowe, ale też w celu likwidacji barier architektonicznych dobudowuje windy osobowe do istniejących budynków administracyjnych.

Spółdzielnia „Przylesie” posiada bardzo zróżnicowane wiekowo zasoby. Stopień trudności zarządzania tymi zasobami zależy przede wszystkim od wieku budynków i nacisku na zmniejszenie ich energochłonności. Zasoby KSM „Przylesie” utrzymane są w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym. Wszystkie budynki w zasobach spółdzielni mają ocieplone ściany zewnętrzne, na bieżąco poddawane są renowacji elewacje budynków oraz docieplane stropodachy. Wszystkie lokale są opomiarowane w podzielniki kosztów centralnego ogrzewania z opcją zdalnego odczytu i monitoringu systemu, wodomierze zimnej i ciepłej wody z nakładkami do zdalnego odczytu oraz posiadają wyremontowane dachy według nowych technologii z zastosowaniem papy termozgrzewalnej. Wymieniono wszystkie dźwigi osobowe na nowe energooszczędne, systematycznie wymieniane są bloki energetyczne i wentylatory. Podczas remontu klatek schodowych wymieniane jest oświetlenie na klatkach schodowych na czujki ruchu. Wymieniona jest instalacja ciepłej wody na wszystkich osiedlach, co w dużej mierze skutkuje obniżeniem kosztów jej podgrzania. W całej spółdzielni zakończono proces polegający na likwidacji 3.215 gazowych podgrzewaczy wody tzw. junkersów. Na najstarszej części Osiedla im. M. Wańkowicza wykonano kompleksowy remont instalacji wewnętrznych w 2.260 mieszkaniach, w ramach którego przebudowano instalację centralnego ogrzewania, wymieniono piony i poziomy instalacji wodnej oraz piony instalacji kanalizacyjnej, zlikwidowano gazowe podgrzewacze wody oraz zbudowano nową instalację centralnej ciepłej wody. Na tej części Osiedla wymieniono również 80 świetlików dachowych.
W celu zapewnienia pełnej regulacji instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, montowane są zawory podpionowe regulacyjne z pełną automatyką. Na bieżąco wdrażane są nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, umożliwiające zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Wszystkie te działania spowodowały, że spółdzielnia znacznie poprawiła energooszczędność zasobów, o czym świadczy obniżenie mocy cieplnej z pierwotnie zamówionej 60 MW do 20 MW w chwili obecnej. Zaangażowanie i działania proekologiczne znalazły uznanie kapituły, która przyznała spółdzielni tytułu „No smog” dla firmy ekologicznej. Spółdzielnia korzysta głównie z ciepła systemowego i nie produkuje zanieczyszczeń niskoemisyjnych a zatem nie szkodzi otoczeniu. Spółdzielnia ma również plany na kolejne lata związane z fotowoltaiką.

Zarządzanie nieruchomościami jest współcześnie wysoko wyspecjalizowaną dziedziną zarządzania zasobami majątkowymi, łączącą rozległe doświadczenie praktyczne zarządców z nowoczesnymi poglądami na gospodarowanie tymi zasobami. Obejmuje wszelkie procesy organizacji, planowania, realizacji i kontroli gospodarowania nieruchomościami przede wszystkim polegające na:

  • zapewnieniu właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
  • zapewnieniu bezpiecznego użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
  • zapewnieniu właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu Prawa energetycznego;
  • bieżącym administrowaniu nieruchomościami;
  • utrzymaniu nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem;
  • uzasadnionym inwestowaniu w nieruchomość;

Kontakt

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Koszalinie 

Ul. Fałata 13, 75-427 Koszalin

tel. +48 94 345 15 22